DARE TO CHALLENGE của Ngân Hàng TMCP Phát Triển Mê Kông

Chương trình: DARE TO CHALLENGE của Ngân Hàng TMCP Phát Triển Mê Kông tổ chức tại Làng Cù Lần. Sau những ngày làm việc căng thẳng chương trình vừa giúp nhân viên thoải mái tinh thần vừa tăng thêm tinh thần đoàn kết, gần gủi giữa các đồng nghiệp với nhau.